Tiszabura

  • Terület (WGS84, OpenStreetMap): 45.1145 nkm
  • Terület (EOV, OpenStreetMap): 45.1095 nkm