Kaposhomok

  • Terület (WGS84, OpenStreetMap): 11.4635 nkm
  • Terület (EOV, OpenStreetMap): 11.4642 nkm